Observando a situación global das emisións

As emisións totais de GEI en Galicia alcanzaron un valor de 34,59 Mt CO2eq no ano 2006. Isto significa un ascenso do 20,6% con respecto a 1990. Para o mesmo período, as emisións contabilizadas en España incrementáronse nun 49,5%. A maior contribución ás emisións totais correspóndelles ás industrias do sector enerxético (14,43 Mt CO2eq), seguidas do transporte (6,93 Mt CO2eq) e das emisións procedentes da industria (6,26 Mt CO2eq).

Unidad2

A contribución relativa de cada un dos sectores variou substancialmente ao longo do período 1990–2006. Así, pódese apreciar un aumento importante do peso do sector transporte no conxunto das emisións, do 11,8% ao 20% durante o devandito período, e un notable descenso da porcentaxe do sector enerxético, do 50,7% ao 41,7%.