Non todos os paises presentan o mesmo consumo por habitante

A poboación está a medrar de forma xeométrica, impoñendo importantes esixencias á base mundial de enerxía. Este crecemento prodúcese en países que se están industrializando e que van necesitar construír casas, hospitais, fábricas, portos e todo tipo de instalacións que caracterizan o mundo industrializado.

A experiencia dos países industrializados demostra que os seus cidadáns, ao dispoñeren de enerxía, son máis egoístas no seu consumo per cápita. Xa que logo, non só consumimos máis enerxía porque sexamos máis habitantes, senón que a experiencia demostra que a dispoñibilidade de recursos nos converte en máis egoístas no seu consumo.

Unidad2

Unidad2

Unidad2